Voimallinen Anteeksiannon Prosessi

 

 – SOVITUS Sovituksen hyväksyminen Jeesuksen kanssa
Kokonaiskuva Anteeksiannosta ja Sovituksen Hyväksymisestä 

Jeesus on jo täyttänyt Sovituksen. Erillisyyden ja kärsimyksen maailmaa ei ole enää olemassa. Oivallamme että ego on vain menneisyyden kaiku ja siinä kaikki. Jeesus on jo oikaissut kaikki virheemme, kaiken tuskamme, kaikki sairautemme ja kaiken kär- simyksen, hän kumosi kaikki egon lait. Kun hän paransi meidät kaikki, samalla hän teki tyhjäksi koko karman käsitteen. Hän on myös kumonnut käsityksen itse kuole- masta, Ylösnousemuksessaan.

Jeesus oli ensimmäinen joka täydellisesti heräsi egon kuoleman unesta ja yhtyi Juma- lan Ainoaan Poikaan. Hän on ensimmäinen joka täydellisesti ilmentää Kristusta, Py- hää Itseään. Koska hän on täydellisesti kumonnut egon kuoleman unen, meidän ei tarvitse tehdä sitä itse uudestaan. Me olemme yhtä Jeesuksen eli Pyhän Itsemme kanssa, kun hän täydellisesti teki lopun kaikesta kärsimyksestä. Ainoa asia joka on ristiriidassa tämän kanssa on meitä huijaava itse tehty egomme. Kaikki mitä meiltä pyydetään tekemään on antamaan anteeksi ja hyväksymään Sovitus itsellemme, luot- tamaan siihen ilman ehtoja nykyhetkessä, niin silloin Sovitus on suoritettu. Jos se on jo tehty, niin silloin ainoaksi päätöksiksemme jää valinta ottaa vastaan se joka on jo täytetty. Meidän ei tarvitse ansaita Sovitusta, se on meidän perintöosamme. Täydelli- sen syyttömyyden ja haavoittumattomuuden muisto palaa mieleemme kun luotamme Sovituksen Voimaan.

Syyllisyys on ainoa este Sovituksen todellisen hyväksymisen edessä. Syyllisyys on yksinkertaisesti alitajunnallista syyllisyyttä siitä että olemme tehneet valheellisen it- semme ja maailman erillään Jumalasta. Tämän tuloksena on ollut pelko. Kaikki pelko nousee syyllisyydestä eli alitajunnallisesta rangaistuksen pelosta (Jumalan taholta) ja naamioituu erilaisina tarpeina puolustautua näennäisiä uhkia vastaan kuten sairaus, konflikti, uhrautuminen, menetykset, kuolema jne. Syvä pelko voi myös esiintyä ar- vottomuuden, epäilyn ja epäuskon tunteina.

Meidän tarvitsee vain hyväksyä ja vastaanottaa parantuminen jonka Jeesus on jo an- tanut, niin kaikki meidän kärsimys on tehty tyhjäksi. Tämä on pyhää kaiken pelon

ja syyllisyyden tekemättömäksi tekemistä mielessämme. Jokaisen Pyhän Hetken ai- kana voit valita luopuvasi kaikesta syyllisyydestä ja tuomiostasi millaisena sen kus- sakin tilanteessa näet. Kuten Jeesus seuraavissa lainauksissa selittää kuinka hän on jo tehnyt täydellisesti tyhjäksi kaiken kärsimyksemme. Tahdommeko hyväksyä sen?

”Sinä pysyit pimeydessä, kunnes Poikakunnan jokainen osa oli täydellisesti täyttänyt Jumalan Tahdon. Kun se oli tehty, jokainen on suorittanut sen täydellisesti. Miten muuten se voisi olla täysin suoritettu? Minun tehtäväni oli yksinkertaisesti yhdistää Poikakunnan tahto Isän Tahtoon olemalla itse tietoinen Isän Tahdosta. Tätä tietoisuut- ta minä olen tullut sinulle tuomaan ja ongelmasi hyväksyä sitä johtuu ongelmasta, joka sinulla on tämän maailman suhteen. Ongelmasta luopuminen merkitsee pelastus- ta, ja siinä mielessä minä olen maailman pelastus.” ”Niin kuin Jumala lähetti minut sinun luoksesi, niin minä lähetän sinut toisten luokse. Ja minä menen heidän luokseen yhdessä sinun kanssasi, jotta voisimme opettaa heille rauhaa ja yhteenliittymistä.” T-8. IV 3:1-6, 10-11

”Sinulla ei ole yhtään sellaista ongelmaa, jota Hän ei voi ratkaista suomalla sinulle Ihmeen. Ihmeet on tarkoitettu sinua varten. Ja kaikki sinulla olevat pelot ja tuskat ja koettelemukset on tehty tekemättömiksi. Hän on vienyt ne kaikki valoon otettuaan ne vastaan puolestasi ja todennut, ettei niitä koskaan ollut olemassa.” T-14 XI 9:2-6

”Sovitus ei tee pyhäksi. Sinut luotiin pyhäksi. Sovitus pelkästään tuo epäpyhän pyhän yhteyteen eli sen minkä sinä teit, sen luokse, mitä sinä olet. Pyhän Hengen ainoana tehtävänä on saattaa harha totuuden tykö eli ego Jumalan luokse” T-14 IX 1:1-4 ”So- vitus on niin lempeä, että sinun tarvitsee vain kuiskata sille, jotta koko sen voima syöksyisi auttamaan ja tukemaan sinua” T14 IX 3:2

Anteeksiannon ja sovituksen prosessi 

Hyväksy roolisi nyt. Riippumatta siitä kuinka paljon saatat olla poissa tolalta- si, sinä et ole yhtä kuin fyysiset ja emotionaaliset tunteesi. Sinä olet hiljainen Todistaja, joka tässä hetkessä valitsee virheellisen havainnoinnin paranemisen.

On olemassa vain yksi Voima, joka on Jumalan Rakastava Tahto. Muista käyttää todellista kieltämistä, kieltämällä kaiken muun joka ei ole Juma- lan Rakkautta, voimana joka haavoittaa sinua (tai jotakuta muuta). On olemassa vain yksi Voima joka on Jumalan Rakkaus. Kaikki muu kuin Jumalan Rakkaus on epätodellista.

Tunnista todellinen syy, joka on syyllisyys mielessäsi. Missä sinä uskot on- gelman syyn olevan? Jos uskot ongelman (sairaus, tuska, konflikti, uhraus, ihminen, tilanne jne.) syyn lepäävän itsesi ulkopuolella, kuten kehossa, maail- massa tai menneisyydessä, niin kuin ego väittää sen olevan, silloin torjut yksit- täisen syyn paranemisen, joka on alitajunnallisessa syyllisyydessä.

Syy on sinun mielessäsi eikä missään muualla huolimatta siitä millaisena se esiintyy. Uskomalla siihen että syy on ulkopuolellasi sinä sekoitat syyn ja seu- rauksen mielessäsi. Jotta yksittäinen syy voisi parantua, sinun täytyy keskeyttää huolehtiminen edes hetken ajaksi. Ihme tapahtuu kun peruutat uskosi siihen mitä egosi sinulle kertoo olevan totta. 

Molemmat syy ja seuraus ovat aina mielessäsi. Syy (syyllisyys) ja seuraus kulke- vat aina yhdessä mielessäsi vaikka näennäiset oireet vakuuttaisivat niiden olevan jos- sain tuolla ja todellisia, mutta sitä ne eivät ole. Syy ja seuraus eivät koskaan ole eril- lään toisistaan mielessäsi, siitä huolimatta että egon työnä on saada ne näyttämään siltä ja pysymään riippuvaisena sen ohjauksesta Pyhän Itsesi sijaan. Koska syy ja seu- raus eivät koskaan ole erillään mielessäsi, katoavaisten seurausten paraneminen on helposti saavutettavissa, kun asetat virheellisen havainnoinnin paranemisen (anteek- sianto) etusijalle, huolien ja ulkoisten seikkojen edelle. Sinun täytyy pyytää ha- vainnoinnin paranemista enemmän kuin haluta erityistä fyysistä lopputulosta. Tee itsellesi selväksi ongelman harhainen syy (uskosi siihen mitä ego-kehosi tunte- mukset sinulle kertovat) ja luovuta virheesi Hengelle. Katso ulkoisten seikkojen tuolle puolen.

Sinä saatat silti tehdä jotakin näennäiselle ongelmalla maailmassa esim. lääkitys, kirurginen toimenpide, jätät työsi tms., mutta sinä olet asettanut rauhan etusi- jalle valitsemalla anteeksiannon ja Sovituksen. Toisin sanoen, sinä olet luovutta- nut ongelman yksittäisen syyn Jumalalle sisimmässäsi. 

Sovitus on pelon tyhjäksi tekemistä, Hengen toimesta. Sinä et tule paranemaan etkä pysty parantamaan kun olet peloissasi. Tarvitaan vain yksi Pyhä hetki jon- ka aikana pelosta luovutaan, jolloin Ihme ottaa sen paikan. Muista että olet vas- tuussa pelon tunteestasi, sen vuoksi sinun täytyy olla halukas luopumaan siitä täydellisesti. Henki ei voi auttaa sinua silloin kun pidät kiinni pelosta ja huoles- tasi. 

Jos yhä uskot että ongelma tai kysymys on todellinen, sinä et pysty antamaan sitä an- teeksi. Todellinen paraneminen eli anteeksianto voi ottaa paikkansa vain silloin kun olet halukas huomaamaan että ainoa este tämän yksittäisen syyn vaikeassa pulmassa on sinun oma havaintosi siitä että se on ongelma. Uskomalla siihen että se on todelli- nen panostat kuvitteelliseen voimaan joka ei ole Jumalan parantavaa Rakkautta. Ego näkee ongelman todellisena ja sen jälkeen yrittää ratkaista sen tai olla siitä välittämät- tä. Molemmat yritykset eivät pysty parantamaan perustavaa laatua olevaa syytä. To- siasiassa ne vain vaikeuttavat sitä. Parantuaksemme meidän täytyy liittyä Pyhään Henkeen ja katsoa virheen tuolle puolen. Jos emme katso virheen tuolle puolen us- komme että meidän (egon) täytyy korjata se ennen kuin voimme hyväksyä anteek- siannon kautta tapahtuvan Ihmeen.

”Suunnitelmana on saada sinut ensiksi näkemään virhe selvästi ja sitten olemaan vä- littämättä siitä. Mutta miten voisit olla välittämättä sellaisesta, jonka olet tehnyt to- delliseksi. Kun näet sen selvästi, olet tehnyt siitä todellisuutta, etkä voi olla siitä välit- tämättä.” T-9 4:4-6

”Pyhän Hengen kautta tapahtuva anteeksiantamus merkitsee yksinkertaisesti virheen katsomista läpi sormien alusta alkaen ja siten sen tekemistä epätodelliseksi itsellesi. Älä salli mielesi uskoa sen todellisuuteen vähääkään, sillä muuten uskot myös, että anteeksi saadaksesi sinun on tehtävä tekemättömäksi se, mitä olet tehnyt. Mistä ei ole mitään seurauksia, sitä ei ole olemassa, eikä Pyhän Hengen näkökulmasta katsottuna virheistä ole seurauksia. Sen kautta, että Hän jatkuvasti ja johdonmukaisesti peruuttaa virheen seuraukset kaikkialla ja joka suhteessa, Hän opettaa, että egoa ei ole olemas- sa, ja todistaa asian olevan niin.” T-9. IV 5:3-6

Pyydä ja luota vain Jumalan Tahdon tapahtumiseen. Vetoa Jumalan väis- tämättömään Tahtoon parantaa kaikki kärsimys.

Muista että harhakuvissa ei ole hierarkioita. Sen vuoksi Ihmeissä ei ole vaikeusasteita. 

Muista että kaiken tuskan, sairauden, tolaltaan poissaolevien ihmisten tai tilanteiden salaisena tarkoituksena on tuoda sinun tiedostamaton syylli- syys (itseviha, hyökkäys itseä kohtaan) tietoisuuteesi, jotta se voisi paran- tua anteeksiannon kautta. Kun tämän oivallat voit olla siitä rajattoman kiitol- linen.

Anteeksianto on sen muistamista että havaitsemasi ongelma tai ihminen ei ole todella siellä (ihmisessä tai ongelmassa missä sen havaitset). Joten kuvit- teellisen syyn (syyllisyys) täytyy olla mielessämme. Nyt todellinen paranemi- nen voi tapahtua kun huomaamme syyllisyyden alkulähteen, joka on aina sinun mielessäsi.

Sinulla on yksi Alttari sisimmässäsi. Alttarillasi ei voi olla kahta toinen toi- sensa pois sulkevaa omistautumista samaan aikaan. Jos olet poissa tolaltasi henkilön tai ongelman takia, niin silloin omistaudut henkilölle tai ongelmalle, eikä Henki voi auttaa sinua. Kuitenkin kun asetat väärän havainnointisi Alt- tarille, pyytäen parantumista, silloin Henki on vapaa parantamaan ha- vainnointisi. 

Sinun täytyy hyväksyä Sovitus jos todella haluat oikaista virheen ja pa- rantua. Älä salli arvottomuuden, pelon tai huolen, estää sinua hyväksymästä oikeutettua perintöosaasi. Sovitus on pyhää havainnointisi korjaamista. Se te- kee tyhjäksi syyllisyyden ja pelon joka aiheutti ongelman. Sinun ei tarvitse ymmärtää ongelmaa, sinun täytyy vain hyväksyä korjaaminen, Sovitus. 

HUOMAUTUS: Jos olet halukas löytämään tiedostamattoman Jumalan Pelkosi, klik- kaa tästä HARJOITUSTEHTÄVÄÄN (englanninkielinen) http://undoing-the- ego.org/noukblog/?p=517

Anteeksiannon Askeleet – Sovituksen Hyväksyminen 

1. Tunnistan että minä en tunne rauhaa, joten minun täytyy olla väärässä mielessäni. Minä haluan tuntea rauhaa joten minä pyydän Pyhää Henkeä avuksi katsomaan miel- täni.

2. Muistan että mikä tahansa pieninkin merkki uhasta, sairaudesta, ristiriidasta tai uh- rauksesta ei ole Jumalan Tahto. Tunnistan että ego ohjaa mieltäni. Muistan että minun täytyy kieltää egon esiintyminen ja keskittyä Rakkauteen joka on Totuus, kaikkien ulkoisten seikkojen tuolla puolen.

3. Minä kutsua Sinua (Henki) katsomaan kanssani näitä pelkoja ja tuomioita. Minä en tuomitse itseäni tai ketään muuta sinä aikana kun tätä teemme. Jätän tilaa täydelliselle tuomitsemattomuudelle, jotta voit täyttää sen Rakkaudella ja paranemisella.

4. Sinä aikana kun tätä teemme, sanon itselleni vilpittömästi. ”Vaikka tämä esiintyy ongelmana ja huolimatta pelon, tuskan, levottomuuden, arvottomuuden, vihan, syylli- syyden tai huolen tunteista – minä olen avoin vastaanottamaan Ihmeen parantavan voiman, tässä hetkessä”

5. Luota vain Jumalan Rakkauteen. Jumala on kaikessa mitä näen, koska Jumala on mielessäni. Yhdessä katsomme egon ulkoisten seikkojen ohi, jotka vain edustavat ali- tajunnallisia toiveitamme olla ego. Katsomalla ulkoisten seikkojen ohi liitymme Ju- malaan (valkeuteen) pyytämällä oivaltamaan vain sen joka on totta, egon ulkoisten seikkojen (pimeyden) tuolla puolen. Jumala on kaikessa mitä näen, koska Jumala on mielessäni, ja minkä Jumala näkee mieleni kautta on sen vuoksi parannettu. Älä ole huolissasi tästä. Tämä on anteeksiantamus. Luottamus ja huoli eivät voi olla yhtä ai- kaa olemassa ja Rakkaus ilman luottamusta on mahdotonta.

6. Rukous Pyhälle Hengelle: ”Pyhä Henki, hyväksyn sinun Sovituksen, hyväksyn sinun virheitteni pyhän oikaisun mielessäni, sallin sinun parantavan koko mieleni. Hyväksyn molemmat, sen että sinä olet jo parantanut tämän ongelman syyn ja seu- rauksen, myös ratkaisusi ja sen seuraukset. Jos ongelman ”ulkoiset seikat” jatkuvat, tai oireet esiintyvät edelleen aiheuttaen minulle huolta – silloin minä tuon huoleni jäl- leen sinulle oikaistavaksi mielessäni. Muistan että jokaisessa Pyhässä hetkessä kun yksityiskohtaisesti hyväksyn Sovituksen, paranemista on tapahtunut. Muistan että jos olen edelleen huolissani vaikka olen antanut anteeksi ja hyväksynyt Sovituksen, epäi- len Rakkauttasi ja pidennän kärsimystäni ajan harhakuvissa.” (Muista: Rakkaus il- man luottamusta on mahdotonta, huoli ja luottamus eivät voi olla yhtä aikaa olemas- sa). ”Muistan tämän ja olen kiitollinen siitä että Pyhä Henki on jo parantanut miele- ni, hyväksyn myös että kaikki seuraukset on parannettu. Se on tehty!”

Huomaa: Jos olen vielä liian peloissani luottamaan pelkästään Jumalan Rakkauteen, voin käyttää vaihtoehtoja voidakseni hyvin, ja tämä on täydellisesti ok. Esimerkiksi, käyttää lääkitystä, käydä lääkärissä, ottaa ravintolisiä jne. Kaikkein tärkein pointti tässä on tehdä tämä tietoisesti Pyhän Hengen kanssa. Voin kuitenkin ottaa edelleen lääkkeitä mutta en ota niitä enää yksin. Pyydän Pyhää Henkeä parantamaan havainnointini kun turvaudun vaihtoehtoihin. Tällä tavoin me lempeästi kul- jemme ulos pelosta Rakkauteen. Muista jos huomaat pienimmänkin merkin tuomioista tai syyllisyydestä, vaihda se Ihmeeseen, taas uudelleen. 

Sovituksen lyhyt kaava:
1. Tunnista
, että havainnointisi tarvitsee parantua. Ilmaise halukkuutesi luovuttaa se. 2. Luovuta sinun väärämielinen havainnointisi.
3.Hyväksy Sovitus Ihme. Luota että se on tehty!

Lyhyt ja Voimallinen Anteeksiannon Rukous 

(Huomaa sijoittaa henkilö tai tilanne joka saa sinut pois tolaltasi seuraavaan rukouk- seen) ”Pyhä Henki, ole hyvä ja auta minua antamaan anteeksi itselleni kun käy- tän _________________ hyökätäkseni itseäni vastaan ja pysyäkseni erossa sinun Rakkaudestasi eli Pyhästä Itsestäni” 

Lähde: Noak Sanchez https://takemetotruth.org/nouks-blog/